EpiChange 3 (E&P 6 2014)

Quando un’intera comunità si fa carico di un’indagine epidemiologica

When the whole community takes charge of an epidemiological survey
Annibale Biggeri

Articoli Scientifici


Disegno e modalità di realizzazione dello studio CHIP (CHinese In Prato)

Design and arrangement of the CHIP (CHinese In Prato) study
Pietro Amedeo Modesti, Yang Han, Yang Jing, Wang Xiaoling, Zhang Mengyue, Yang Zihua, Guo Jia, Eleonora Perruolo, Lara Bini, Maira Camera, Annibale Biggeri, Stefano Rapi, Chen Hongsheng, Zhang Li, Wang Zengli, Hu Jianbin, Zhao Xiaoyue, Dong Zhao